Brändö Seglares årsmöte hölls 30.1 i Brändö Skola | Protokollet publicerat

Brändö Seglare r.f.:s medlemmar höll sitt stadgeenligt årsmöte måndagen den 30 januari 2023 kl. 18.00 i Brändö Lågstadium/Gymnasium (matsalen), Ståhlbergsvägen 2. På mötet behandlades de i stadgarna § 7 nämnda ärendena samt styrelsen förslag till verksamhetsplan. Årsmötet befullmäktigade styrelsen att vid behov ta ett lån på högst 60 000 euro. Mötet beslutade höja medlems- och hamnavgifterna, se de nya avgifterna här.

Vid årsmötet utdelas klubbens inga utmärkelsetecken eller förtjänstmärken.

Årsmötesprotokollet kan läsas här (efter inloggning).

Årsmötesmaterialet kan läsas här (efter inloggning).

Vänligen observera: Den som har årsmötespokaler hos sig ombeds returnera dem till BS styrelsemedlem eller till BS senast den 25 januari.

Rekommenderade Inlägg